گام نخست از شما، اجرا و بهره وری از ما

همه ما انسان ها در طول زندگی خود همواره به فکر ارائه طرح های جدید و اجرای آن در جهت بهبود وضعیت، ارتقاء موقعیت یا ایجاد فرصتی جدید و . . . می باشیم. همه ما ایده های جدیدی داریم و آن را در ذهن خود می پرورانیم برخی ایده ها به مانند نقشه ای آنچنان واضح در ذهنمان نقش می بندند و برخی دیگر آنچنان نامفهوم که مانند جرقه ای در لحظه زده و محو می گردند و در نهایت ایده هایمان را فراموش می کنیم مهم نیست که این ایده جدید، شفاف یا ماندگار باشد مهم این است که این ایده اجرا گردد و همواره این سوال را از خودمان می پرسیم که به راستی این ایده قابل اجرا می باشد؟ و با شک و دودلی فراوان به آن می نگریم و همواره ایده های زیادی از بین می بریم شاید به این دلیل که فکر می کنیم این ایده جالب نیست یا من توان اجرای آن را ندارم. شین ایده بستری را فراهم آورده که ایده های خود را در این سامانه ثبت نمایید و بررسی، ارائه و یا اجرای آن را به عهده ما بگذارید. ما ایده های شما را بررسی و با سرمایه گذاران مختلف مطرح و به مشورت می گذاریم و سعی می نماییم ایده شما را به بهره وری و اجرا برسانیم. شما می توانید با صرف چند دقیقه ایده یا حتی ایده های خود را ثبت نمایید و اولین گام را در به اجرا در آوردن ایده تان بردارید.